Xin chữ tiếng Anh là gì

864

Xin chữ tiếng Anh là gì,nếu theo phong tục truyền thống hằng năm thì mọi người sẽ đi tham quan chợ tết thì việc đến các điểm vui chơi đó chắc hẳn cũng sẽ bắt gặp nhiều hình ảnh khá hay nhìn từ xa cứ y như xem lại những chuyện đã qua của nhiều năm trước, bạn xin chữ các thầy để mang lộc về nhà, bạn treo câu xin chữ trong nhà làm trang trí thêm nhà bạn thật đẹp và ý nghĩa

Xin chữ tiếng Anh là gì

Xin chữ tiếng Anh là please calligraphy

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến xin chữ:

Calligraphy master /kəˈlɪɡ.rə.fi ˈmɑː.stər/: Ông đồ.

Red paper /redˈpeɪ.pər/: Giấy đỏ.

Ink /ɪŋk/: Mực tàu.

Calligraphy /kəˈlɪɡ.rə.fi/: Thư pháp.

Peach blossom /piːtʃˈblɒs.əm/: Hoa đào.

Parallel /ˈpær.ə.lel/: Câu đối.

Apricot blossom /ˈeɪ.prɪ.kɒtˈblɒs.əm/: Hoa mai.

Envelopes /ˈen.və.ləʊp/: Bao lì xì.

Desire /dɪˈzaɪər/: Ước nguyện.

Traditional /dɪˈzaɪər/: Truyền thống.

Customs /ˈkʌs·təmz/: Phong tục.

New Year /njuːjɪər/: Năm mới.

Lucky /ˈlʌk.i/: May mắn.

Peace /piːs/: Bình an.

Happy /ˈhæp.i/: Hạnh phúc.

nguồn: https://suckhoelamdep.vn/

danh mục:https://suckhoelamdep.vn/blog-lam-dep/