Giáo viên chủ nhiệm tiếng Anh là gì?

609

Giáo viên chủ nhiệm tiếng Anh là gì?,khi bạn cấp sách đến trường bạn được phân vào 1 lớp và mỗi lớp sẽ có 1 cô hay thầy chủ nhiệm đứng ra phụ trách quản lý lớp đó, giúp các thành viên trong lớp cùng học tiến bộ đi lên và thi đua với các lớp khác, khi có các vấn đề liên quan đến học tập của mỗi học sinh thì giáo viên chủ nhiệm sẽ đứng ra mời phụ huynh lên và gắn kết phụ huynh làm sao cho con em mình học tốt nhất.

Giáo viên chủ nhiệm tiếng Anh là gì?

Giáo viên chủ nhiệm tiếng Anh là form teacher, phiên âm là fɔːm ˈtiːtʃər

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. cho thuê cổ trang giá rẻ
  2. cho thuê cổ trang giá rẻ
  3. cho thuê cổ trang rẻ
  4. cần thuê cổ trang giá rẻ
  5. cho thuê cổ trang giá rẻ

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến giáo viên chủ nhiệm.

Class management /klæs ˈmænɪdʒmənt/: Điều hành lớp học.

Student management /ˈstuːdnt ˈmænɪdʒmənt/: Quản lý học sinh.

Classroom teacher /ˈklæsruːm ˈtiːtʃər/: Giáo viên đứng lớp.

President /ˈprezɪdənt/: Hiệu trưởng.

Subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: Trưởng bộ môn.

Academic performance /ˌækəˈdemɪk pəˈfɔː.məns/: Kết quả học tập.

Academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt/: Bảng điểm.

Tutorial /tuːˈtɔːriəl /: Dạy thêm, học thêm.

Tutor /tuːtər/: Giáo viên dạy thêm.

nguồn: https://suckhoelamdep.vn/

danh mục:https://suckhoelamdep.vn/blog-lam-dep/