Thay đổi tiếng anh là gì?

369

Thay đổi tiếng anh là gì?,khi bản thân chúng ta trong cuộc sống khi đã bỏ nhiều vốn vào 1 dự định nào đó nhưng hoàn toàn không thu được gì từ dự án đó, nếu cứ để con thuyền đi mãi thì chắc chắn bạn sẽ rơi vào đường cùng tất nhiên sẽ bị phá sản chỉ còn 1 cách duy nhất là phải thay đổi và thay đổi thế nào thì phải hỏi chính bản thân người trong cuộc mới có câu trả lời, cùng dịch thay đổi sang tiếng anh nhé.

Thay đổi tiếng anh là gì?

Thay đổi tiếng Anh là change, phiên âm là tʃeɪndʒ.

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. cho thuê cổ trang tphcm
  2. cho thuê cổ trang tphcm
  3. cho thuê cổ trang
  4. cần thuê sườn xám
  5. cho thuê cổ trang

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến thay đổi.

Any change, even a change for the better, is always accompanied by discomfort.

Bất kỳ thay đổi nào, thậm chí là thay đổi để tốt hơn, luôn đi kèm với sự khó chịu.

They always say time changes things, but you actually have to change them yourself.

Họ luôn nói rằng thời gian thay đổi mọi thứ, nhưng bạn thực sự phải tự mình thay đổi chúng.

Change is the only constant in life.

Thay đổi là hằng số duy nhất trong cuộc sống.

There is nothing permanent except change.

Không có gì là vĩnh viễn ngoại trừ thay đổi.

If we don’t change, we don’t grow. If we don’t grow, we aren’t really living.

Nếu chúng ta không thay đổi, chúng ta sẽ không phát triển. Nếu chúng ta không phát triển, chúng ta sẽ không thực sự đang sống.

The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new.

Bí quyết của sự thay đổi là tập trung tất cả năng lượng của bạn, không phải để chống lại cái cũ, mà là xây dựng cái mới.

nguồn: https://suckhoelamdep.vn/

danh mục:https://suckhoelamdep.vn/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailerror: Bạn không thể ăn cắp nội dung từ Suckhoelamdep.vn